NICHE — ชีพพิสัย

ชีพพิสัย (niche) — แปลเอาแบบง่ายๆคือ วิถีชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ตั้งแต่เกิดจนตายว่ามีรูปแบบ+วิถีการดำเนินชีวิตอย่างไร (ในทางนิเวศวิทยายังรวมหมายถึง ทรัพยากรที่สิ่งมีชีวิตนั้นๆใช้ในชีวิตด้วย) เช่น หากินอย่างไร เมื่อไร อย่างไร อาศัยอยู่ที่ใด สืบพันธุ์อย่างไร เป็นต้น

Ecological Niche — ความต้องการที่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง หรือประชากรหนึ่งใช้ในการดำรงชีวิต
ในสิ่งแวดล้อมหนึ่ง

Foundamental Niche —-  ทรัพยาการต่างๆในระบบนิเวศที่สิ่งมีชีวิตหนึ่งจะใช้ (มากที่สุด)
—– ความกว้างที่สุดของทรัพยากรที่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งจะใช้

Realized Niche           —– ความกว้างของทรัพยากรที่สิ่งมีชีวิตหนึ่งใช้ เมื่ออยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่น
(ต้องมีการปรับตัว)
** Realize Niche จะแคบกว่า Foundamental Niche เสมอ **

……………………………………………………………………..

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s