นอน

 
 
แย่ๆๆ
วันนี้ดัน นอนทั้งวัน
งานยังไม่เสร็จ
ทั้งงานราฏร์ฯ งานหลวง
ตายแน่
 
คุงคูปู
^^’
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to นอน

 1. plyfun says:

  สู้ๆค่า
   
  ฝันดีนะ

 2. KaTare says:

  ต า ย แ น่ ๆ ต า ย ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ โ อ้ ว ว ว ไ ม่ น ะ พ ร ะ เ จ้ า จ อ ช ม า น ไ ม่ ย อ ด เ ล ย ย ย ย ย
  คิ คิ เ ป ง ไ ง ค่ ะ คุ ง ค รู ตู้ ป ล า 5 5 5 5 5 5 5 + + + + + +
  เ ช่ อ ตู้ ป ล า ส า บ า ย ดี น ะ ก๊ า บ ตู้ ป ล า เ ช่ อ แ ต ก เ มื่ อ ไ ร บ อ ก ด้ ว ย น ะ เ ช่ อ จ ะ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี
  ส่ ว น วิ ด พื้ น 2 0 ที ติ ด ไ ว้ ปี ห น้ า ล ะ กั น น ะ เ ช่ อ
  อี ก เ รื่ อ ง วั น ศุ ก ร์ วั น เ กิ ด ก ร ะ ป๋ ม น ะ เ ช่ อ อ ย่ า ลื ม
  5 5 5 + ไ ป ล ะ บ ะ บ า ย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s