ประกาศคะแนน ม.4

คะแนนชีววิทยาม. 4 ได้กันดังนี้…
 
เลขที่ ชื่อ สกุล ตอนที่ 1 (60) ตอนที่ 2 (15) รวม (75) เก็บ 20%
1 เมวดี โยธาศรี 25 13 38.0 10.1
2 สุพพัตรา  ศรีโชค 26 10 36.0 9.6
3 ไอยลดา เปรมจันทร์ 34 13 47.0 12.5
4 ขนิษฐา วัฒนสกุลเกียรติ 29 15 44.0 11.7
5 ชุติสรา มัธยธนา 17 11.5 28.5 7.6
6 กชกร โตรักษา 32 10.5 42.5 11.3
7 ประภาพรรณ เมฆสุกใส 29 14 43.0 11.5
8 ญาณิน จันทร์แสง 32 10 42.0 11.2
9 ชฏาภรณ์ ภู่ทวี 33 14 47.0 12.5
10 อภิชญา กฤษณา 29 8 37.0 9.9
11 ปัทฌิมา ลันสุชีพ 24 13 37.0 9.9
12 วิมล วงษ์โอภาสี 35 15 50.0 13.3
13 รติวรรณ วรรณศิริโชค 28 13 41.0 10.9
14 สริตา พันธ์กลิ่น 39 15 54.0 14.4
15 สุณิตา ลิมปนิธิวัฒน์ 23 8 31.0 8.3
16 ปาริชาติ ช้างพลี 24 8 32.0 8.5
17 อมรมาศ สิทธิกัน 24 12 36.0 9.6
18 หทัยภัทร จุลสิทธิโยธา 26 7.5 33.5 8.9
19 ธารินี ภิญโญนิธิเกษม 22 7.5 29.5 7.9
20 ชุติภา เดชกรรณ์ 37 12.5 49.5 13.2
21 มัทชิมา ชวนะสุนทร 31 10 41.0 10.9
22 กันยารัตน์ สิริสุรพล 31 5 36.0 9.6
23 ปณิชา โพธิรัตน์ 23 10 33.0 8.8
24 ณัฐรัตน์ วังกุ่ม 30 10 40.0 10.7
25 ศิริวรรณ ไทยสกุล 29 11 40.0 10.7
26 ภัทรพร ไทยสาครพันธ์ 22 8 30.0 8.0
27 ณัฐสุดา ศรีสุธรรม 15 7 22.0 5.9
28 นริศรา ปามาฆัง 21 10 31.0 8.3
29 กรกช ร่มเย็น 41 14.5 55.5 14.8
30 นฤมล แก้วประทุม 18 10.5 28.5 7.6
31 นิรมล เห็วชัยภูมิ 15 7.5 22.5

6.0

ก็ ได้ดีกันหลายคนนะ.. อย่าคิดมากล่ะ

ดีใจกับ.. กรกช ด้วยนะครับ

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s